HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẮC GIANG

bac giang farmer’s union

VietGAP

Nhà thương mại Tư Mại

Test

Cần nhập: 50,000

Giá nhập: 100,000 đ

Mã: NTM-P.131023.0001

Ngày nhập: 13-10-2023

Đã nhập: 0

Trạng thái: Còn hạn

Liên hệ: 0123456879

Click Xem thông tin chi tiết

OCOP 3 SAO

Nhà thương mại Tư Mại

Chả có quả gì

Cần nhập: 10,000

Giá nhập: 5,000 đ

Mã: NTM-P.101023.0007

Ngày nhập: 10-10-2023

Đã nhập: 5,000

Trạng thái: Còn hạn

Liên hệ: 0123456879

Click Xem thông tin chi tiết

OCOP 4 SAO

Nhà thương mại Tư Mại

Táo LN

Cần nhập: 10,000

Giá nhập: 5,000 đ

Mã: NTM-P.101023.0006

Ngày nhập: 10-10-2023

Đã nhập: 5,000

Trạng thái: Còn hạn

Liên hệ: 0123456879

Click Xem thông tin chi tiết

OCOP 3 SAO

Nhà thương mại Tư Mại

Vinh TM

Cần nhập: 10,000

Giá nhập: 5,000 đ

Mã: NTM-P.101023.0005

Ngày nhập: 10-10-2023

Đã nhập: 5,000

Trạng thái: Còn hạn

Liên hệ: 0123456879

Click Xem thông tin chi tiết

OCOP 3 SAO

Nhà thương mại Tư Mại

Cam Vinh TM

Cần nhập: 10,000

Giá nhập: 5,000 đ

Mã: NTM-P.101023.0004

Ngày nhập: 10-10-2023

Đã nhập: 5,000

Trạng thái: Còn hạn

Liên hệ: 0123456879

Click Xem thông tin chi tiết

VN

Nhà thương mại Tư Mại

Cam Đường canh TM ơi

Cần nhập: 10,000

Giá nhập: 5,000 đ

Mã: NTM-P.101023.0003

Ngày nhập: 10-10-2023

Đã nhập: 5,000

Trạng thái: Còn hạn

Liên hệ: 0123456879

Click Xem thông tin chi tiết

VN

Nhà thương mại Tư Mại

Cam canh Lục Ngạn BG

Cần nhập: 10,000

Giá nhập: 5,000 đ

Mã: NTM-P.101023.0002

Ngày nhập: 10-10-2023

Đã nhập: 5,000

Trạng thái: Còn hạn

Liên hệ: 0123456879

Click Xem thông tin chi tiết

VN

Nhà thương mại Tư Mại

Cam canh Lục Ngạn

Cần nhập: 10,000

Giá nhập: 5,000 đ

Mã: NTM-P.101023.0001

Ngày nhập: 10-10-2023

Đã nhập: 5,000

Trạng thái: Còn hạn

Liên hệ: 0123456879

Click Xem thông tin chi tiết

VN

Nam giang thành phố bắc giang

Rau sạch

Cần nhập: 10

Giá nhập: 2 đ

Mã: NTM-P.091023.0009

Ngày nhập: 09-10-2023

Đã nhập: 10

Trạng thái: Còn hạn

Liên hệ: 0983855020

Click Xem thông tin chi tiết

OCOP 3 SAO

Nam giang thành phố bắc giang

Giống ổi

Cần nhập: 10

Giá nhập: 6 đ

Mã: NTM-P.091023.0008

Ngày nhập: 09-10-2023

Đã nhập: 10

Trạng thái: Còn hạn

Liên hệ: 0983855020

Click Xem thông tin chi tiết