HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẮC GIANG

bac giang farmer’s union

VietGAP

HXT Anh An

Lạc củ

Cần nhập: 100

Giá nhập: 120,000 đ

Mã: NTM-P.241023.0005

Ngày nhập: 24-10-2023

Đã nhập: 5

Trạng thái: Còn hạn

Liên hệ: 0865652980

Click Xem thông tin chi tiết

VietGAP

HXT Anh An

Đầu lạc

Cần nhập: 100

Giá nhập: 120,000 đ

Mã: NTM-P.241023.0004

Ngày nhập: 24-10-2023

Đã nhập: 5

Trạng thái: Còn hạn

Liên hệ: 0865652980

Click Xem thông tin chi tiết

VietGAP

HXT Anh An

Đầu lạc Anh An

Cần nhập: 100

Giá nhập: 120,000 đ

Mã: NTM-P.241023.0003

Ngày nhập: 24-10-2023

Đã nhập: 5

Trạng thái: Còn hạn

Liên hệ: 0865652980

Click Xem thông tin chi tiết

HXT Anh An

Dầu lạc

Cần nhập: 100

Giá nhập: 120,000 đ

Mã: NTM-P.241023.0002

Ngày nhập: 24-10-2023

Đã nhập: 0

Trạng thái: Còn hạn

Liên hệ: 0865652980

Click Xem thông tin chi tiết

HXT Anh An

Dầu lạc Anh An

Cần nhập: 100

Giá nhập: 120,000 đ

Mã: NTM-P.241023.0001

Ngày nhập: 24-10-2023

Đã nhập: 0

Trạng thái: Còn hạn

Liên hệ: 0865652980

Click Xem thông tin chi tiết

OCOP 3 SAO

Oanh Kiên

BC Hoàng Lại, Thanh Vân

Cần nhập: 50

Giá nhập: 50,000 đ

Mã: NTM-P.181023.0018

Ngày nhập: 18-10-2023

Đã nhập: 50

Trạng thái: Còn hạn

Liên hệ: 0384207498

Click Xem thông tin chi tiết

OCOP 3 SAO

Oanh Kiên

Bánh chưng Hoàng Lại, Thanh Vân

Cần nhập: 50

Giá nhập: 50,000 đ

Mã: NTM-P.181023.0017

Ngày nhập: 18-10-2023

Đã nhập: 50

Trạng thái: Còn hạn

Liên hệ: 0384207498

Click Xem thông tin chi tiết

OCOP 3 SAO

Oanh Kiên

Bánh chưng hoàng lại

Cần nhập: 50

Giá nhập: 50,000 đ

Mã: NTM-P.181023.0016

Ngày nhập: 18-10-2023

Đã nhập: 50

Trạng thái: Còn hạn

Liên hệ: 0384207498

Click Xem thông tin chi tiết

OCOP 3 SAO

Hội Nông dân xã Thanh Vân

Bánh chưng Hoàng Lại

Cần nhập: 50

Giá nhập: 50,000 đ

Mã: NTM-P.181023.0015

Ngày nhập: 18-10-2023

Đã nhập: 50

Trạng thái: Còn hạn

Liên hệ: 0974394919

Click Xem thông tin chi tiết

OCOP 3 SAO

Oanh Kiên

Bánh trưng hoàng lại

Cần nhập: 50

Giá nhập: 50,000 đ

Mã: NTM-P.181023.0014

Ngày nhập: 18-10-2023

Đã nhập: 50

Trạng thái: Còn hạn

Liên hệ: 0384207498

Click Xem thông tin chi tiết