HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẮC GIANG

bac giang farmer’s union

Bệnh héo rũ Panama hại chuối tiêu

Người phản ánh: Hộ sản xuất Nguyễn Văn A

Người tiếp nhận:

1. admin
2. Cơ quan quản lý nhà nước
Thời gian đăng: 15-02-2022
Xem chi tiết

Bọ xít nâu (Tessaratoma papillosa)

Người phản ánh: Hộ sản xuất Nguyễn Văn Lưu

Người tiếp nhận:

1. Cơ quan quản lý nhà nước
Thời gian đăng: 16-05-2022
Xem chi tiết

Dịch bọ xít nâu

Người phản ánh: Nhà thương mại Tư Mại

Người tiếp nhận:

1. Cơ quan quản lý nhà nước
Thời gian đăng: 21-04-2023
Xem chi tiết

Phòng trừ sâu bệnh

Người phản ánh: Việt Đào Cảnh

Người tiếp nhận:

1. Cơ quan quản lý nhà nước
Thời gian đăng: 29-08-2023
Xem chi tiết

Tình hình dịch bệnh gia cầm tại địa phương

Người phản ánh:

Người tiếp nhận:

1. Cơ quan quản lý nhà nước
Thời gian đăng: 10-10-2023
Xem chi tiết

Test

Người phản ánh: Hộ sản xuất Nguyễn Văn A

Người tiếp nhận:

1. Cơ quan quản lý nhà nước
Thời gian đăng: 21-11-2023
Xem chi tiết