HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẮC GIANG

bac giang farmer’s union

Bệnh héo rũ Panama hại chuối tiêu


Người viết: Hộ sản xuất Nguyễn Văn A

Thời gian đăng: 15-02-2022

Nội dung phản ánh:

Bệnh héo rũ Panama hại chuối do nấm Fusarium oxysporum f.sp.cubense gây ra. Đây là một trong những bệnh rất phổ biến và gây hại nghiêm trọng đến năng suất. Bệnh có thể xảy ra ở bất kỳ giai đoạn tăng trưởng nào của cây chuối.

Nội dung trả lời:

Cơ quan quản lý nhà nước

2022-05-04 15:08:42

Đã cử cán bộ khuyến nông xuống phun thuốc trừ bệnh