HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẮC GIANG

bac giang farmer’s union

Sản phẩm khoa học và công nghệ được công nhận cấp Quốc gia 2022

Tin kỹ thuật

Thứ năm, 11 Tháng 11 2021 09:30


I. GIỐNG CÂY TRỒNG

1. Giống lúa DCG66
- Tác giả: Phạm Văn Cường, Vũ Hồng Quảng, Nguyễn Hồng Hạnh, Tăng Thị Hạnh, Moto Ashikari, Hideshi Yasui, Atsushi Yoshimura
- Quyết định, thời gian được công nhận: Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng

2. Giống Vân chi Tra -2 (H-mua)
- Tác giả: TS. Nguyễn Thị Bích Thuỳ; TS. Ngô Xuân Nghiễn; ThS. Nguyễn Thị Luyện
- Quyết định, thời gian được công nhận: Được công nhân lưu hành năm 2022 (tự công bố)

3. Giống chè dây VT-CD02
- Tác giả: PGS.TS. Ninh Thị Phíp và CS
- Quyết định, thời gian được công nhận: Được công nhân lưu hành năm 2022 (tự công bố)

4. Giống Đinh lăng VT-ĐL2.1
- Tác giả: PGS.TS. Ninh Thị Phíp và CS
- Quyết định, thời gian được công nhận: Được công nhân lưu hành năm 2022 (tự công bố)

5. Giống Giảo cổ lam VC-GCL02
- Tác giả: PGS.TS. Ninh Thị Phíp và CS
- Quyết định, thời gian được công nhận: Được công nhân lưu hành năm 2022 (tự công bố)

6. Giống Đương quy Nhật Bản VT-ĐQ02
- Tác giả: PGS.TS. Ninh Thị Phíp và CS
- Quyết định, thời gian được công nhận: Được công nhân lưu hành năm 2022 (tự công bố)

7. Giống Ba kích VLK-BK21
- Tác giả: PGS.TS. Ninh Thị Phíp và CS
- Quyết định, thời gian được công nhận: Được công nhân lưu hành năm 2022 (tự công bố)

8. Giống ngô nếp lai VNUA141
- Tác giả: GS.TS, Vũ Văn Liết, TS. Phạm Quang Tuân, ThS. Nguyễn Trung Đức, ThS. Nguyễn Thị Nguyệt Anh, PGS.TS. Nguyễn Thế Hùng, PGS.TS. Nguyễn Việt Long, ThS. Vũ Thị Xuân Bình
- Quyết định, thời gian được công nhận: Quyết định (lưu hành giống) 158/QĐ-TT-CLT, ngày 29/6/2022

9. Giống ngô nếp lai VNUA16
- Tác giả: ThS. Nguyễn Văn Hà, GS.TS. Vũ Văn Liết, ThS. Vũ Thị Bích Hạnh, ThS. Trần Thị Thanh Hà, ThS. Dương Thị Loan, ThS. Hoàng Thị Thuỳ, ThS. Phan Đức Thịnh, KS. Nguyễn Văn Việt
- Quyết định, thời gian được công nhận: Quyết định (lưu hành giống) 103/QĐ-TT-CLT, ngày 15/5/2022

10. Giống ngô nếp lai VNUA69
- Tác giả: GS.TS. Vũ Văn Liết,ThS. Nguyễn Văn Hà, ThS. Vũ Thị Bích Hạnh, ThS. Trần Thị Thanh Hà, ThS. Dương Thị Loan, ThS. Hoàng Thị Thuỳ, ThS. Phan Đức Thịnh, KS. Nguyễn Văn Việt
- Quyết định, thời gian được công nhận: Quyết định (lưu hành giống) 104/QĐ-TT-CLT, ngày 15/5/2022

11. Giống ngô lai VNUA36
- Tác giả: GS.TS. Vũ Văn Liết,ThS. Nguyễn Văn Hà, ThS. Vũ Thị Bích Hạnh, ThS. Trần Thị Thanh Hà, ThS. Dương Thị Loan, ThS. Hoàng Thị Thuỳ, KS. Nguyễn Văn Việt
- Quyết định, thời gian được công nhận: Quyết định (lưu hành giống) 102/QĐ-TT-CLT, ngày 15/5/2022

II. TIẾN BỘ KỸ THUẬT

1. Dòng gà Mía mang kiểu gen sinh trưởng nhanh
- Tác giả: PGS.TS. Phạm Kim Đăng, TS. Nguyễn Hoàng Thịnh, TS. Hoàng Anh Tuấn, ThS. Trần Bích Phương, ThS. Nguyễn Thị Châu Giang, PGS.TS. Bùi Hữu Đoàn
- Quyết định, thời gian được công nhận: Quyết định 236/QĐ-CN-GVN, ngày 30/11/2021

2. Que thử nhanh VNUA BQT chẩn đoán có thai sớm ở bò
- Tác giả: Phạm Kim Đăng, Cù Thị Thiên Thu, Trần Đại Lâm, Nguyễn Thị Năm, Bùi Quốc Anh, Lê Văn Phan, Nguyễn Bá Mùi, Nguyễn Thị Phương Giang, Nguyễn Hoàng Thịnh, Nguyễn Văn Tâm, Vũ Thị Thu Hằng, Trần Hiệp, Bùi Thị Bích, Nguyễn Thị Châu Giang
- Quyết định, thời gian được công nhận: Quyết định công nhận số 278/QĐ-CN-GVN về việc công nhận tiến bộ kỹ thuật lĩnh vực chăn nuôi

3. Quy trình quản lý tổng hợp theo GACP-WHO đối với cay dược liệu chè dây
- Tác giả: PGS.TS. Ninh Thị Phíp và CS
- Quyết định, thời gian được công nhận: Quyết định số 192/QĐ-TT-CLT, ngày 29/7/2022

4. Quy trình quản lý tổng hợp theo GACP-WHO đối với cay dược liệu giảo cổ lam
- Tác giả: PGS.TS. Ninh Thị Phíp và CS
- Quyết định, thời gian được công nhận: Quyết định số 192/QĐ-TT-CLT, ngày 29/7/2022

5. Quy trình quản lý tổng hợp theo GACP-WHO đối với cay dược liệu đương quy Nhật Bản
- Tác giả: PGS.TS. Ninh Thị Phíp và CS
- Quyết định, thời gian được công nhận: Quyết định số 192/QĐ-TT-CLT, ngày 29/7/2022

6. Quy trình quản lý tổng hợp theo GACP-WHO đối với cay dược liệu đinh lăng
- Tác giả: PGS.TS. Ninh Thị Phíp và CS
- Quyết định, thời gian được công nhận: Quyết định số 192/QĐ-TT-CLT, ngày 29/7/2022

7. Quy trình quản lý tổng hợp theo GACP-WHO đối với cay dược liệu ba kích tím
- Tác giả: PGS.TS. Ninh Thị Phíp và CS
- Quyết định, thời gian được công nhận: Quyết định số 192/QĐ-TT-CLT, ngày 29/7/2022